Multidisciplinariteit in familierecht

Indien u dit wenst kan een psycholoog of psychiater betrokken worden om zowel u als uw advocaat bij te staan om het dossier te benaderen vanuit een ruimer kader.

We weten dat het uit elkaar gaan van koppels een erg stressvolle en emotioneel geladen gebeurtenis is. Scheidende mensen voelen zich vaak gekwetst, verdrietig en machteloos. Scheiden impliceert immers verliezen op vele vlakken. Vaak resulteert dit verlies in boosheid en dit bemoeilijkt het nemen van rationele beslissingen. Scheidende partners moeten echter per definitie vele, complexe beslissingen nemen. Daarenboven wordt hun verdere leven (en dat van de kinderen) sterk beïnvloed door de beslissingen die genomen worden tijdens de (echt)scheiding.

Literatuurstudie leert dat de wijze waarop men uit elkaar gaat erg bepalend is voor de levenskwaliteit na de scheiding. Het kunnen omgaan met uw emoties en het behouden van de controle over uw gedrag kunnen de loop en het resultaat van uw echtscheidingsprocedure gunstig beïnvloeden. Met meer inzicht in uw functioneren binnen een conflictsituatie kunt u meer doordachte beslissingen nemen en blijft u niet achter met een mogelijk wrang gevoel.

Wij kiezen ervoor om samen met u te zoeken naar een constructief omgaan met de procedure zodat kinderen en ouders zo goed mogelijk door de scheiding worden geloodst.

Wat kan een psycholoog/psychiater voor u betekenen? Hij of zij kan:

  • u helpen met het verwerken van de emotionele gevolgen van het conflict/misdrijf;
  • u (en desgevallend uw kinderen) ondersteunen naar aanleiding van de belastende gevolgen die de conflictsituatie / het misdrijf met zich meebrengt;
  • u inzicht bijbrengen in de conflictsituatie;
  • u adviseren rond constructieve gedragingen en houdingen die in de conflictsituatie kunnen leiden tot een beter resultaat in de communicatie met de tegenpartij/de kinderen;
  • u begeleiden of doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten;
  • verslagen opmaken indien gewenst;
  • voor zover u hiermee akkoord gaat, regelmatig multidisciplinair overleg plegen met de advocaten.

Een deskundige kan de psychologische kennis van uw advocaat verhogen en inzicht verlenen in het gedrag en de emoties van individuen binnen hun familiale context. Indien uw advocaat een beter zicht heeft op uw leefwereld, kan deze ook beter werken op uw maat.