Filosofie

Advocaat-Bemiddelaar.Gent kiest voor een persoonlijke aanpak om u kwalitatief, deskundig en efficiënt bij te staan. We streven naar een grondige inhoudelijke benadering van uw zaak maar besteden evenzeer aandacht aan de wijze waarop dit gebeurt. Ervaring en literatuurstudie leren ons immers dat de wijze waarop een zaak wordt aangepakt een zeer grote invloed heeft op het welbevinden van alle betrokken partijen en daardoor op de uitkomst van uw geschil. Het is dan ook onze prioriteit om samen met u in te zetten op de juiste manier om het door u gewenste resultaat te bereiken.

Multidisciplinaire benadering

Het team van Advocaat-Bemiddelaar.Gent werkt – voor cliënten die dit wensen en vooral in de domeinen van het familie-, personen-, jeugd- en strafrecht – samen met deskundigen waaronder psychologen en psychiaters.

Wanneer u als cliënt voor deze multidisciplinaire aanpak kiest, zal een psycholoog of psychiater gevraagd worden om uw zaak te benaderen vanuit een ruimer sociaal kader. De deskundige zal u bijstaan met tips en adviezen over hoe u kunt omgaan met bepaalde situaties, emoties en gebeurtenissen. Zo kunt u op grond van deskundige informatie op een meer rustige en rationele wijze beslissingen in uw zaak nemen.

Het grote belang dat we hechten aan het menselijke en sociale aspect en aan de multidisciplinaire invalshoek, is de kern en de filosofie van het kantoor.

Gegarandeerde onafhankelijkheid

De deskundige die u desgevallend in uw dossier bijstaat, is onafhankelijk en hanteert eigen tarieven die rechtstreeks met hem of haar afgesproken worden. Deze onafhankelijkheid is essentieel en staat garant voor een objectieve benadering van de problematieken waarmee u ingevolge de juridische realiteit kampt.

Psychologen en psychiaters zijn gebonden door hun beroepsgeheim en kunnen dit niet, ook niet ten aanzien van de advocaten, prijsgeven tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

Wanneer u daarom vraagt, zal de deskundige met uw toestemming in teamverband suggesties doen over de mogelijke aanpak van een dossier, rekening houdend met de informatie die hij verneemt van u. Hij zal indien nodig een verslag opmaken dat in de procedure kan worden aangewend. Een dergelijk verslag zal inhoudelijk de weergave zijn van de visie van de deskundige. Op zijn beurt is de advocaat in de samenwerking met de deskundige (niet-advocaat) gebonden aan het beroepsgeheim en aan de deontologie van de advocaat. De advocaat werkt onafhankelijk van de deskundige en zal enkel met uw toestemming en met respect voor zijn beroepsgeheim overleg plegen in uw dossier.

Informatie-uitwisseling kan gebeuren in uw bijzijn of tijdens een multidisciplinaire teamvergadering en enkel met uw voorafgaandelijke instemming, zodat u de controle behoudt over de kosten.

De advocaat en de deskundige mogen van elkaar geen vergoeding ontvangen voor de samenwerking. De advocaat en de deskundige delen geen infrastructuur of computernetwerk.