Bemiddeling

De filosofie en methodiek van bemiddeling

Bij bemiddeling kiezen partijen er voor om hun conflict zelf op te lossen. De bemiddelaar zal partijen helpen bij het zoeken naar een oplossing waarin zij zich beiden kunnen vinden. Er worden geen beslissingen genomen door derden, noch door de bemiddelaar, noch door de rechter.

Het team van bemiddelaars

Meer weten over bemiddeling:

Wat zijn de principes van bemiddeling?

De bemiddelaar waakt erover dat minstens deze 5 principes worden nageleefd:

  1. De partijen beslissen zelf.
  2. De partijen zijn volledig geïnformeerd: u kunt immers pas een weloverwogen beslissing nemen indien u geïnformeerd bent over al hetgeen u belangrijk vindt.
  3. De partijen hebben evenveel invloed op zowel de procedure als de beslissing: de bemiddelaar zal erover waken dat elke partij volledig zal worden gehoord en alle ruimte en tijd zal krijgen om zijn mening te uiten.
  4. Bemiddeling is en blijft vrijwillig: u start op vrijwillige basis met de bemiddeling en u kan deze beëindigen op gelijk welk moment zo u zou vaststellen dat u zich hierin niet (langer) kan vinden; omtrent de wijze van afsluiten worden vooraf de noodzakelijke afspraken gemaakt.
  5. Bemiddeling is vertrouwelijk: alles wat wordt gezegd en geschreven binnen een bemiddelingscontext is vertrouwelijk en kan niet worden aangewend voor een rechtbank; de bemiddelaar heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht.
Hoe gaat bemiddeling in z’n werk?

In een conflictsituatie vertrekt men te vaak vanuit een ingenomen standpunt, dat men moeilijk -tot niet- kan loslaten. Wanneer men met elkaar praat, praat men vanuit dit standpunt. Men ziet dit als enige oplossing en men tracht de andere partij ervan te overtuigen.

Vaak resulteren onderhandelingen in een oplossing waarbij beide partijen water in hun wijn doen. Bij bemiddeling laat men deze standpunten (even) los en gaat men op zoek naar wat men belangrijk vindt, naar wat men van fundamenteel belang vindt om de gerezen conflictsituatie te kunnen oplossen. Het zijn de bekommernissen en motieven achter het ingenomen standpunt die worden verwoord. Men gaat elkaars bekommernissen verkennen om (hopelijk) te komen tot een voor beide partijen optimale oplossing.

Een sprekend voorbeeld terzake kan worden ontleend aan het toonaangevende boek van Uri & Fischer “Getting to yes, negotiating agreement without giving in:

  • Zowel partij A als partij B wensen de sinaasappel die voor hen ligt. Er is evenwel maar één sinaasappel voorhanden. Er kan een compromis gesloten worden door de sinaasappel in twee snijden, waarna elk de helft krijgt. Men kan echter ook op zoek gaan naar wat men belangrijk vindt: bijvoorbeeld partij A wil een cocktail maken en wil dus het sap, terwijl partij B een taart wil bakken en dus de schil wil. Door op zoek te gaan naar wat men belangrijk vindt, komen er oplossingen tevoorschijn die men voorheen misschien niet kon zien: men schilt de sinaasappel; de volledige schil gaat naar partij B en het sap integraal naar partij A.
Wat doet een bemiddelaar wel?
  1. De bemiddelaar creëert een context waarbinnen de partijen zelf kunnen onderhandelen;
  2. De bemiddelaar ziet er op toe dat elk partij goed geïnformeerd is en dat elke partij de onderhandelingen en de te nemen beslissingen gelijkwaardig kan beïnvloeden;
  3. De bemiddelaar helpt partijen om aan elkaar duidelijk te maken waar het hen werkelijk om gaat (bekommernissen);
  4. De bemiddelaar introduceert een aantal spelregels zoals de afspraken rond de wijze van communiceren;
  5. De bemiddelaar stelt een stappenplan voor dat bij de onderhandelingen zelf gevolgd wordt;
  6. De bemiddelaar werkt toekomstgericht en niet vanuit wat in het verleden is gebeurd;
  7. De bemiddelaar heeft oog voor de lange-termijnrelatie en voor de gevolgen op lange termijn van een mogelijke oplossing.
  8. Als er een akkoord tot stand komt, zal de bemiddelaar dit op papier zetten en de partijen verder begeleiden. Heeft u beroep gedaan op een erkend bemiddelaar, dan kan deze op verzoek van één van de partijen het akkoord laten homologeren door de rechtbank, zodat het uitvoerbare kracht verkrijgt, mocht één van de partijen later het akkoord schenden.
Wat doet een bemiddelaar niet?
  1. De bemiddelaar beslist niet;
  2. De bemiddelaar spreekt zich niet uit over gelijk of ongelijk;
  3. De bemiddelaar zegt niet wat de beste oplossing is;
  4. De bemiddelaar wint de ene partij niet voor de oplossing van de andere partij;
  5. De bemiddelaar brengt geen verslag uit bij de rechter en geeft geen advies.
Hoeveel kost een bemiddeling?

De beperkte kostprijs is één van de troeven van een bemiddeling.

Het ereloon en de kosten van de bemiddelaar kunnen immers door de beide partijen worden gedeeld. Doet men elk beroep op een eigen advocaat, zal elke partij de kosten die hem daarvoor zullen worden aangerekend, zelf betalen.


Onze tarieven van ereloon en kosten vindt u hier.

Op de erelonen en kosten verschuldigd in het kader van een bemiddeling hoeft geen BTW te worden betaald.

Hoe start ik een bemiddeling?

U neemt zelf contact op met de partij met wie u wil bemiddelen en contacteert samen de bemiddelaar.

U kan daarnaast ook contact opnemen met de bemiddelaar die samen met u kan nagaan op welke wijze u de partij met wie u wil bemiddelen kan betrekken. In dit geval stelt u de bemiddelaar best meteen in kennis dat u wenst te bemiddelen. Zo kan de bemiddelaar er voor zorgen dat hij geen éénzijdige meningen of adviezen geeft en komt zijn neutraliteit niet in het gedrang.

Tot slot kan ook de rechtbank u verwijzen naar een bemiddelaar in het kader van een gerechtelijke bemiddeling.

Wat is een bemiddelingsprotocol?

Wanneer beide partijen overeenkomen om te starten met een bemiddeling, zal u gevraagd worden een bemiddelingsprotocol te ondertekenen.

In dit protocol worden nogmaals de hoofdlijnen van de bemiddelingsprocedure uiteengezet.

Stem van het kind in de bemiddeling

Een scheiding van de ouders is voor een kind echter een ingrijpende gebeurtenis. Als de ouders het niet eens raken over iets wat de kinderen aanbelangt, komen kinderen vaak gewrongen te zitten tussen twee werelden.

Dergelijk loyaliteitsconflict kan er soms voor zorgen dat kinderen moeite hebben om hun wensen/bezorgdheden te verwoorden, dit terwijl het juist belangrijk is dat hun gevoelens en wensen worden meegenomen in beslissingen die hun leven beïnvloeden.

Wanneer in ons kantoor een bemiddeling wordt opgestart bespreken we graag met jullie de wenselijkheid van de tussenkomst van een vertrouwenspersoon/kindberhartiger die met het kind aan de slag gaat en die het kind zo een figuurlijke stoel aan de bemiddelingstafel geeft.

Voor meer informatie over deze vertrouwenspersoon/kindberhartiger klik hier.