Wettelijke informatie

Wettelijke bepalingen

 

Mr. Kris WELLEKENS oefent het beroep uit als vennoot van de BV ADVOCATENKANTOOR KRIS WELLEKENS, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006. De zetel van het kantoor is gevestigd te 9000 GENT, Parklaan 18. Het kantoor heeft als ondernemings- en BTW-nummer 0656.850.049

Mr. Hannah VAN DER SCHUEREN is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Gent. Het kantoor van Mr. VAN DER SCHUEREN is gevestigd te 9000 GENT, Parklaan 18. Mr. VAN DER SCHUEREN baat haar kantoor in persoonlijke naam uit. Het BTW- & ondernemingsnummer van Mr. VAN DER SCHUEREN is (BE) 0849.993.380.

Mr. Astrid VANDEWALLE is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Gent. Het kantoor van Mr. VANDEWALLE is gevestigd te 9000 GENT, Parklaan 18. Mr. VANDEWALLE baat haar kantoor in persoonlijke naam uit. Het BTW- & ondernemingsnummer van Mr. VANDEWALLE is (BE) 0734.616.434.

Mr. Emma BLONDE is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Gent. Het kantoor van Mr. BLONDE is gevestigd te 9000 GENT, Parklaan 18. Mr. BLONDE baat haar kantoor in persoonlijke naam uit. Het BTW- & ondernemingsnummer van Mr. BLONDE is (BE) 0794.667.154.

Mr. Elke SIMON is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van Gent. Het kantoor van Mr. SIMON is gevestigd te 9000 GENT, Parklaan 18. Mr. SIMON baat haar kantoor in persoonlijke naam uit. Het BTW- & ondernemingsnummer van Mr. SIMON is (BE) 0721.561.818.

De beroepsaansprakelijkheid van elke advocaat is, via een collectieve polis, afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies, verzekerd bij MS AMLIN INSURANCE SE (Koning ALBERT II-laan 37, 1030 Brussel) voor een bedrag van 2.500.000,00 euro onder de polis ‘Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten (eerste rang)’

De polis die de beroepsaansprakelijkheid verzekert, verleent dekking in de volgende landen: de waarborg van deze overeenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en onder voorbehoud van verduidelijkheden en uitzonderingen opgenomen in deze overeenkomst. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of CANADA, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of CANADA.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan u elke advocaat bereiken:
-via post op het adres: Parklaan 18, 9000 GENT
-via e-mail op het adres: info@advocaat-bemiddelaar.gent
– via telefoon op het nummer: 09 336 50 30

Als advocaat ingeschreven aan de balie van GENT, is elk van de advocaten onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies , die geraadpleegd kunnen worden op www.ordevanvlaamsebalies.be,  alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op www.baliegent.be. 

Elk van de advocaten is onderhevig aan volgende gedragscode: Codex Deontologie voor Advocaten, dewelke elektronisch kan geraadpleegd worden via deze link in het Nederlands.

Elk van de advocaten is onderhevig aan een buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in boek XVI WER

In overeenstemming met titel 2 van boek XVI WER kan, in verband met een reeds afgesloten overeenkomst, rechtstreeks een grief worden ingediend of informatie verkregen op voormelde contactwijzen.

In overeenstemming met titel 4 van boek XVI WER kunnen aanvragen of klachten ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten.

De OCA is opgenomen op de lijst van gekwalificeerde entiteiten die kan worden geraadpleegd op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

De OCA is bevoegd voor klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de advocaat. Klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronisch klachtenformulier beschikbaar op http://oca.ligeca.be/nl/. Via deze link kunnen aanvullende gegevens van de OCA worden geraadpleegd.

De OCA is gevestigd in de Staatsbladsstraat 8 te 1000 Brussel en is te bereiken via het e-mailadres oca@ligeca.be.

Elk van de advocaten is tevens onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, bepaald in de Codex Deontologie voor Advocaten

 

In het geval van professionele fouten is elke aansprakelijkheid van de advocaten per schadegeval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald. Bij betwistingen van kosten- en ereloonstaten zijn de Belgische rechtbanken bevoegd van de plaats waar het kantoor gelegen is (GENT) en is Belgisch recht van toepassing.