Fiscale of sociale schulden in attest van erfopvolging

Indien een overledene of een van de erfgerechtigden fiscale of sociale schulden heeft, dan moet dat vermeld worden op het attest of de akte van erfopvolging.

Een KB van 4 maart 2013 verduidelijkt nu wie die vermelding moet aanbrengen.

Wanneer het attest van erfopvolging door de ontvanger van het registratiekantoor werd opgesteld, dan worden de gegevens over de reeds gedane, of nog te verrichten betalingen toegevoegd door een ontvanger van hetzelfde kantoor.

Wanneer het attest van erfopvolging door een notaris werd opgesteld, dan wordt het attest in principe aangevuld door diezelfde notaris. De notaris die een verzoek krijgt om een attest of akte van erfopvolging op te stellen, is sinds 1 juli 2012 verplicht om zich ervan te vergewissen dat de erflater, de erfgenamen, de legatarissen en de begunstigden geen zekere en vaststaande schulden hebben bij de fiscus of de RSZ. Zo niet, kan de notaris persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de nog openstaande bedragen.

Bron: Koninklijk besluit van 4 maart 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2012 houdende uitvoering van de artikelen 157 tot 163 van de programmawet (I) van 29 maart 2012, B.S. 8 maart 2013.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws