Verlaging ‘miserietaks’: van 2,5% naar 1%, maar niet voor iedereen

In vorige berichten werd reeds aangekondigd dat de miserietaks (of het verdelingsrecht) zou worden verlaagd van 2,5% naar 1% én dat deze nieuwe regeling zou ingaan vanaf 01.01.2015 (uiteindelijk wordt dit 31.12.2014).  Met het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 wordt deze aankondiging concreet gemaakt. De aangekondigde tariefverlaging geldt evenwel niet voor… Lees verder Verlaging ‘miserietaks’: van 2,5% naar 1%, maar niet voor iedereen

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws

Een nalatenschap verwerpen of aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving ?

Vanaf 29 mei 2014 kunt u bij de notaris een verklaring van aanvaarding van een nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving afleggen of een nalatenschap verwerpen. Een overledene laat een bepaald vermogen na. Dit bestaat zowel uit een actief (goederen, rekeningen, aandelen…) als een passief (schulden). Het actief en het passief vormen samen de nalatenschap. De… Lees verder Een nalatenschap verwerpen of aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving ?

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws

Fiscale of sociale schulden in attest van erfopvolging

Indien een overledene of een van de erfgerechtigden fiscale of sociale schulden heeft, dan moet dat vermeld worden op het attest of de akte van erfopvolging. Een KB van 4 maart 2013 verduidelijkt nu wie die vermelding moet aanbrengen. Wanneer het attest van erfopvolging door de ontvanger van het registratiekantoor werd opgesteld, dan worden de… Lees verder Fiscale of sociale schulden in attest van erfopvolging

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws

Facebook en Twitter na overlijden

Steeds vaker wensen personen die beschikken over een Facebook- of Twitteraccount te bepalen wat er met die informatie (teksten, foto’s, video’s) na hun overlijden gebeurt. De mogelijkheid bestaat om de Facebook-pagina te laten bestaan als een soort rouwregister, of om die af te sluiten. Daartoe kan in een testament een zgn. testamentuitvoerder aangeduid worden die… Lees verder Facebook en Twitter na overlijden

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws

De procedure gerechtelijke vereffening-verdeling hervormd

Op 1 april 2012 trad de nieuwe wet van 13 augustus 2011 houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling in werking. Deze wet moet ervoor zorgen dat de toewijzing en verdeling van goederen bij echtscheiding of erfenis efficiënter gebeurt dan tot nu toe het geval was. Vaak moesten mensen immers jaren procederen/wachten op de… Lees verder De procedure gerechtelijke vereffening-verdeling hervormd

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws